1. langsam (peu á peu)
  2. allmählich (peu á peu)
  3. schrittweise (Schritt für Schritt)
  4. sukzessive (peu á peu)
  5. stufenweise (Schritt für Schritt)
  6. nachgerade (peu á peu)
  7. schleichend (peu á peu)
  8. sachte (peu á peu)
  9. mählich (peu á peu)
  10. allgemach (peu á peu)