1. 1
  Bedeutung: exemplifiera
  åskådliggöra belysa förklara förtydliga ge belysande exempel visa konkretisera illustrera
 1. 2
  Bedeutung: genomse
  genomläsa genomarbeta gå över förklara behandla
  penetrera preparera rätta genomgå
 2. 3
  Bedeutung: anföra
  andraga uttala ge uttryck åt formulera utlägga klarlägga framlägga utveckla
  förklara framvisa visa åskådliggöra skildra berätta framställa
 3. 4
  Bedeutung: tydliggöra
  förklara belysa utlägga utveckla klargöra
  skärpa framställningen exemplifiera specificera detaljera förtydliga
 4. 5
  Bedeutung: meddela
  kungöra tillkännage offentliggöra förmäla mäla underrätta göra veterligt göra veterlig
  proklamera utropa utbasunera förklara förtälja påbjuda förkunna
 1. 6
  Bedeutung: stämpla som
  utnämna till utropa till förklara
 2. 7
  Bedeutung: klargöra
  klarlägga göra begripligt belysa utreda utveckla utlägga göra tydligt göra klart
  förtydliga tyda uttolka tolka översätta interpretera förklara
 3. 8
  Bedeutung: tillkännage
  förkunna kungöra proklamera beteckna som uttala utlåta sig påstå betyga
  bedyra deklarera försäkra ange uppge anföra förklara
 4. 9
  Bedeutung: upphöja till gudomlighet
  upphöja förklara apoteosera förhärliga
 5. 10
  Bedeutung: ådagalägga
  bevisa fastställa avgöra konstatera poängtera framhålla
  påpeka påvisa anmärka förklara fastslå
 1. 11
  Bedeutung: ange
  bestämma betydelsen förklara fastställa avgränsa
  precisera karakterisera definiera
 2. 12
  Bedeutung: tala
  säga anföra andraga nämna hävda dra fram komma fram med framhålla
  förklara påstå uppge uttala deklarera tillkännage yttra
 3. 13
  Bedeutung: avlägga vittnesmål
  uppträda som vittne berätta förtälja meddela omtala skildra
  förmäla anföra uppge förklara testifiera vittna
 4. 14
  Bedeutung: undervisa
  förklara handleda upplysa om anvisa instruera
  klargöra ledsaga lotsa genom visa
 1. 15
  Bedeutung: avhandla
  behandla utreda analysera vidlyftigt framställa utbrodera demonstrera
  förklara klargöra gå in på detaljer föra vidare föra framåt utveckla
 2. 16
  Bedeutung: tolka
  tyda förtydliga förklara kommentera
  översätta dechiffrera uttyda
 3. 17
  Bedeutung: uttala sig
  yttra sig förklara utlåta sig tillkännage påstå betyga framföra sin åsikt
  ge ett omdöme kommentera deklarera försäkra ge en intervju fälla ett yttrande uttala
 4. 18
  Bedeutung: säga rent ut
  tala om fastslå dekretera förklara
  yttra utan omsvep öppet tillkännage deklarera utsäga
 5. 19
  Bedeutung: klarlägga
  bringa klarhet i klargöra förklara
  utveckla analysera utreda
 6. 20
  Bedeutung: utveckla
  vidlyftigt framställa förklara lägga till breda på överdriva
  lägga ut texten utsmycka skönmåla parafrasera utbrodera
 7. 21
  Bedeutung: påstå
  göra gällande säga yttra hävda förege deklarera
  förklara andraga anföra vittna utpeka uppge
 8. 22
  Bedeutung: förse med förklarande noter
  göra kritiska anmärkningar utlägga förklara kommentera
 9. 23
  Bedeutung: säga
  förklara påstå utbrista hävda
  nämna deklarera tala
 10. 24
  Bedeutung: uppdela i beståndsdelar
  uppdela undersöka förklara granska utreda examinera
  bena upp sönderdela utvärdera penetrera upplösa analysera
 11. 25
  Bedeutung: yttra
  nämna uttrycka anföra andraga observera mena förklara påstå
  påpeka påvisa uppgiva hävda deklarera försäkra säga
 12. 26
  Bedeutung: berättiga
  utgöra skäl för förklara motivera
  helga medlen hemula rättfärdiga
 13. 27
  Bedeutung: underrätta
  redogöra förklara klargöra handleda
  instruera undervisa visa till rätta orientera
 14. 28
  Bedeutung: transkribera
  parafrasera förklara säga med andra ord bearbeta
  omstöpa fritt översätta omskriva
 15. 29
  Bedeutung: utgöra skäl för
  föranleda rättfärdiga berättiga förklara
  ursäkta ge fog för motivera
 16. 30
  Bedeutung: kungöra
  tillkännage förklara offentliggöra lysa
 17. 31
  Bedeutung: bemästra
  klara förklara reda upp räkna ut tyda knäcka
  övervinna göra slut på genomföra solvera bringa ur världen lösa
 18. 32
  Bedeutung: försäkra
  bedyra förklara betyga
 19. 33
  Bedeutung: uttyda
  tolka förklara lösa dechiffrera läsa förstå
  fatta uppfatta begripa förtydliga tyda
 20. 34
  Bedeutung: förtydliga
  tyda uppfatta uttrycka omsätta i ord utlägga
  förklara kommentera dechiffrera tolka
 21. Weitere Synonyme vorschlagen und verdienen »

weitere Verwendung

 • ähnliches Wort für förklara
 • anderes Wort für förklara
 • Bedeutung von förklara

Synonyme vor und nach förklara

 • förirring
 • förivra sig
 • förjaga
 • förjagas
 • förkalkning
 • förkasta
 • förkastad
 • förkastelsedom
 • förkastlig
 • förkastning
 • förklara
 • förklara behörig
 • förklara fredad
 • förklara fredlös
 • förklara färdig
 • förklara för
 • förklara för osant
 • förklara förbruten
 • förklara förverkad
 • förklara laglig
 • förklara likvärdig

beliebte Synonyme

 • åskådliggöra (exemplifiera)
 • belysa (exemplifiera)
 • förtydliga (exemplifiera)
 • ge belysande exempel (exemplifiera)
 • visa (exemplifiera)
 • konkretisera (exemplifiera)
 • illustrera (exemplifiera)
 • genomläsa (genomse)
 • genomarbeta (genomse)
 • gå över (genomse)